Globstav

Oceňovanie stavieb - položkový rozpočet stavby - výkaz výmer, zadanie

Ponuka služieb

 • Zostavenie podrobného výkazu výmer, zadania
 • Zhotovenie podrobného položkového rozpočtu stavby
 • Presné položkové určenie ceny stavby na základe štúdie, projektu pre územné rozhodnutie, projektu pre stavebné povolenie alebo realizačného projektu
 • Prepočet ekonomickej efektívnosti investície už vo fáze investičného zámeru
 • Ocenenie dodaných výkazov výmer ( slepých rozpočtov, zadania stavby)
 • Vytvorenie rozpočtu agregovanými, tzv. kumulovanými položkami
 • Zostavenie rozpočtu v TSKP, v TSP, alebo ich vzájomná transformácia
 • Zhotovenie alebo úprava rozpočtov pre získanie dotácie z Eurofondov
 • Transformácia rozpočtov z akejkoľvek formy do prostredia softvéru Cenkros
 • Zostavenie stavebného rozpočtu kalkulačným vzorcom prispôsobeným požiadavkám firmy
 • Finančný dohľad a cenový audit stavby
 • Príprava a zabezpečenie elektronickej aukcie na stavebné práce
 • Posúdenie cenových ponúk od viacerých dodávateľov a optimalizácia výberu dodávateľa
 • Vyhotovenie alebo kontrola súpisu vykonaných prác na stavbe
 • Určenie ceny rozostavaného objektu, kontrola prestavaných peňazí a stanovenie nákladov potrebných na dostavbu
 • Fyzické zameranie uskutočnených prác na stavbe
 • Cenová optimalizácia postupu výstavby a použitých materiálov
 • Finančný harmonogram stavby
 • Cenár, stavebný rozpočtár a kalkulant

Ponuka služieb zahŕňa

Pozemné stavby: rodinné domy, bytové domy, polyfunkčné objekty, administratívne budovy, hotely, sklady, haly, obchodné priestory atď. v celom rozsahu HSV a PSV s výnimkou elektroinštalácie a VZT.

Dopravné stavby: cestné komunikácie všetkych tried, chodníky, železničné zvršky a spodky, cestné a železničné mosty, viadukty, estakády a iné.

Vodohospodárske stavby: ČOV - čističky odpadových vôd, vodojemy, čerpacie stanice, úpravy tokov, vodné elektrárne, priehrady, sypané i betónové hrádze, odkaliská, meliorácie a iné.

Inžinierske siete: vodovody, kanalizácie, plynovody, horúcovody.

Podzemné stavby: cestné a železničné tunely, podjazdy, podchody, štôlne.

Špeciálne zakladanie stavieb: injektáže, pilóty, podzemné steny, pažiace steny.

Význam rozpočtu

Podrobný položkový rozpočet potrebuje každý stavebník, ktorý sa chystá postaviť akúkoľvek stavbu. Rozpočet zachytáva presné množstvá a ceny všetkých prác, ktoré je nutné na stavbe realizovať, aby bolo dielo kompletné. Z rozpočtu sa vyčíta suma peňazí na celú výstavbu, na jednotlivé fázy výstavby, na jednotlivé profesie. Rozpočet presne určuje množstvá všetkých použitých materiálov.

Odstránením cien z rozpočtu vznikne takzvaný slepý rozpočet (zadanie, výkaz výmer), ktorý slúži ako podklad pre nacenenie stavby uchádzačom o realizáciu diela. Vďaka rovnakému podkladu pre všetkých, je výber budúceho dodávateľa transparentný a spravodlivý. Podrobné položky rozpočtu umožňujú optimalizovať aj celkovú cenu diela, a to aj tým, že sa jednotkové ceny vybratého uchádzača porovnajú s cenami ostatných neúspešných uchádzačov.

Termíny

V maximálnej možnej miere sa snažíme vyhovieť požiadavkám klientov a dohodnutý termín bezpodmienečne dodržíme. Pracujeme v tíme a sme flexibilní aj čo sa týka pracovnej doby.

Cena za stavebný rozpočet

Odmenu pre nás stanovujeme na základe vzájomnej dohody s odberateľom. Po obdržaní podkladov e-mailom vo formáte dwg alebo pdf, prípadne vytlačeného projektu, predložíme klientovi cenovú ponuku.

Naše prednosti

 • Dlhoročné skúsenosti s oceňovaním stavebných prác s využitím 20 ročnej praxe s riadením a vykonávaním stavieb
 • Podrobný položkový rozpočet vypracujeme už aj zo štúdie, alebo projektu pre územné rozhodnutie
 • Do kalkulácie nákladov zahŕňame aj práce a konštrukcie v projekte nezakreslené, u ktorých je zrejmé, že sú nevyhnutné pre správnu funkciu diela
 • Stavby menšieho rozsahu oceňujeme kompletne, t.j. stavebnú časť, statiku a všetky profesie ( vrátane zdravotechnickej inštalácie, vykurovania, vzduchotechniky, elektroinštalácie silnoprúd a slaboprúd, meranie a regulácia)
 • Disktrétnosť
 • Profesionalita
 • Spoľahlivosť
 • Presnosť
 • Rýchlosť
 • Ústretovosť a flexibilita
 • Dodržanie dohodnutých termínov
 • Archivácia spracovaných zákazok
 • Podpora a poradenstvo pre našich klientov aj telefonicky
 • Vždy sa vieme dohodnúť na odmene za našu prácu
 • Komunikácia s klientami možná aj len elektronicky
 • Znalosť nemeckého jazyka

Odborná spôsobilosť

Ing. Peter Lukačovič je držiteľom nasledovných osvedčení o odbornej spôsobilosti:

 • Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť STAVBYVEDÚCI s odborným zameraním pozemné stavby, inžinierske stavby, vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov 28.11.1996
 • Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť STAVEBNÝ DOZOR s odborným zameraním pozemné stavby, inžinierske stavby, vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov 28.11.1996